Trần, Văn Bửu, Duy Miên Nguyễn, và Thanh Thái Lê. 2023. “Cập nhật chẩn đoán Và điều trị U cận hạch vùng đầu cổ”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3 (Tháng Mười):41-57. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64.