Nguyễn , Quang Hùng, Ngọc Hà Nguyễn, và Thị Chiêm Đỗ. 2023. “ Kết Quả bước đầu phẫu thuật nội Soi mở thông Túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3 (Tháng Mười):18-27. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/62.