Cao, Minh Thành, Xuân Nam Nguyễn, Văn Hùng Nguyễn, Duy Chung Lê, Minh Hưng Cao, và Bá Thuần Nguyễn. 2023. “ Polyp Killian Qua lỗ thông Xoang sàng Sau vào hốc mũi: Báo cáo Ca lâm sàng”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3 (Tháng Mười):11-17. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61.