Huỳnh, Thị Mỹ Hiền, và Xuân Quang Lý. 2023. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn Thanh quản ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam, số p.h 3 (Tháng Mười):5-10. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/60.