Trần, Văn Bửu, và Thanh Thái Lê. 2022. “TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67 (58):36-47. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5.