Trần, Phương Nam, Quốc Anh Lê, Quốc Dũng Nguyễn, Chí Thông Lê, và Ngô Huy Phan. 2022. “DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67 (58):19-29. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/3.