Nguyễn , Thị Thu Dân, Thanh Thái Lê, và Phước Minh Hoàng. 2022. “RISK FACTORS OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A CASE-CONTROL STUDY”. Tạp Chí Tai Mũi Họng Việt Nam 67 (58):65-71. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/10.