TRẦN, V. B.; PHAN, H. N. M. TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 67, n. 58, p. 48-56, 2022. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/7. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.