NGUYỄN, P. H.; PHÙNG, T. H.; NGUYỄN, T. H. Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 76-83, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.