VŨ, M. Đức; TRẦN, V. L. Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 58-66, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.