VŨ, M. Đức; TRẦN, V. L. Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 68, n. 61, p. 58-66, 2023. DOI: 10.60137/tmhvn.v68i61.65. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.