TRẦN, V. B.; NGUYỄN , D. M.; LÊ, T. T. Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 68, n. 61, p. 41-57, 2023. DOI: 10.60137/tmhvn.v68i61.64. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.