TRẦN, V. B.; NGUYỄN , D. M.; LÊ, T. T. Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 41-57, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.