CAO, M. T.; NGUYỄN , X. N.; NGUYỄN , V. H.; LÊ, D. C.; CAO, M. H.; NGUYỄN , B. T. Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 11-17, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.