HUỲNH, T. M. H.; LÝ, X. Q. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], n. 3, p. 5-10, 2023. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/60. Acesso em: 9 tháng 12. 2023.