TRẦN, V. B.; LÊ, T. T. TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 67, n. 58, p. 36-47, 2022. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.