LÝ , X. Q.; VĂN, T. H. H.; TRẦN, N. T. L.; TRẦN, T. T. SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 67, n. 58, p. 30-35, 2022. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/4. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.