TRẦN, P. N.; LÊ, Q. A.; NGUYỄN , Q. D.; LÊ, C. T.; PHAN, N. H. DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 67, n. 58, p. 19-29, 2022. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/3. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.