NGUYỄN , T. T. D.; LÊ, T. T.; HOÀNG, P. M. RISK FACTORS OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A CASE-CONTROL STUDY. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, [S. l.], v. 67, n. 58, p. 65-71, 2022. Disponível em: https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/10. Acesso em: 25 tháng 6. 2024.