Trần, V. B., & Phan, H. N. M. (2022). TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), 48-56. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/7