Nguyễn, T. K., & Lê, N. V. (2023). Báo cáo ca lâm sàng: Ứng dụng dao siêu âm trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ u máu thanh quản ở người lớn qua đường miệng. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 84-93. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/68