Nguyễn, P. H., Phùng, T. H., & Nguyễn, T. H. (2023). Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 76-83. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/67