Vũ, M. Đức, & Trần, V. L. (2023). Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 58-66. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/65