Trần, V. B., Nguyễn , D. M., & Lê, T. T. (2023). Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 41-57. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64