Trần, V. B., Nguyễn , D. M., & Lê, T. T. (2023). Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 68(61), 41-57. https://doi.org/10.60137/tmhvn.v68i61.64