Nguyễn , Q. H., Nguyễn , N. H., & Đỗ, T. C. (2023). Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi mở thông túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp . Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 18-27. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/62