Cao, M. T., Nguyễn , X. N., Nguyễn , V. H., Lê, D. C., Cao, M. H., & Nguyễn , B. T. (2023). Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 11-17. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61