Huỳnh, T. M. H., & Lý, X. Q. (2023). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 3, 5-10. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/60