Trần, V. B., & Lê, T. T. (2022). TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), 36-47. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5