Lý , X. Q., Văn, T. H. H., Trần, N. T. L., & Trần, T. T. (2022). SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), 30-35. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/4