Trần, P. N., Lê, Q. A., Nguyễn , Q. D., Lê, C. T., & Phan, N. H. (2022). DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam, 67(58), 19-29. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/3