1.
Trần VB, Nguyễn DM, Lê TT. Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. tmh. 2023;68(61):41-57. doi:10.60137/tmhvn.v68i61.64