1.
Trần VB, Nguyễn DM, Lê TT. Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. tmh. 2023;(3):41-57. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/64