1.
Cao MT, Nguyễn XN, Nguyễn VH, Lê DC, Cao MH, Nguyễn BT. Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng. tmh. 2023;(3):11-17. Truy cập Tháng Chạp 9, 2023. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/61