1.
Trần VB, Lê TT. TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN. tmh. 2022;67(58):36-47. Truy cập Tháng Sáu 25, 2024. https://tapchitaimuihong.vn/index.php/tmh/article/view/5