(1)
Nguyễn, P. H.; Phùng, T. H.; Nguyễn, T. H. Đánh Giá kiến thức Và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật Tiêm Insulin Cho người bệnh. tmh 2023, 76-83.