(1)
Trần, V. B.; Nguyễn , D. M.; Lê, T. T. Cập nhật chẩn đoán Và điều trị U cận hạch vùng đầu cổ. tmh 2023, 41-57.