(1)
Cao, M. T.; Nguyễn , X. N.; Nguyễn , V. H.; Lê, D. C.; Cao, M. H.; Nguyễn , B. T. Polyp Killian Qua lỗ thông Xoang sàng Sau vào hốc mũi: Báo cáo Ca lâm sàng. tmh 2023, 11-17.