(1)
Trần, V. B.; Lê, T. T. TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN. tmh 2022, 67, 36-47.