(1)
Trần, P. N.; Lê, Q. A.; Nguyễn , Q. D.; Lê, C. T.; Phan, N. H. DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ. tmh 2022, 67, 19-29.