[1]
Nguyễn, P.H., Phùng, T.H. và Nguyễn, T.H. 2023. Đánh giá kiến thức và thực hành của điều dưỡng về kỹ thuật tiêm insulin cho người bệnh. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 76-83.