[1]
Trần, V.B., Nguyễn , D.M. và Lê, T.T. 2023. Cập nhật chẩn đoán và điều trị u cận hạch vùng đầu cổ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 41-57.