[1]
Cao, M.T., Nguyễn , X.N., Nguyễn , V.H., Lê, D.C., Cao, M.H. và Nguyễn , B.T. 2023. Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 11-17.