[1]
Huỳnh, T.M.H. và Lý, X.Q. 2023. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 5-10.