[1]
Trần, V.B. và Lê, T.T. 2022. TỔNG QUAN XỬ TRÍ CHẢY MÁU SAU CẮT AMIĐAN. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 67, 58 (tháng 12 2022), 36-47.