[1]
Trần, P.N., Lê, Q.A., Nguyễn , Q.D., Lê, C.T. và Phan, N.H. 2022. DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ BỎ QUÊN CHẨN ĐOÁN MUỘN Ở NGƯỜI LỚN TẠI KHOA TAI MŨI HỌNG - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 67, 58 (tháng 12 2022), 19-29.