[1]
Nguyễn , T.T.D., Lê, T.T. và Hoàng, P.M. 2022. RISK FACTORS OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A CASE-CONTROL STUDY. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 67, 58 (tháng 12 2022), 65-71.