Quay trở lại chi tiết bài báo Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng Tải xuống Tải xuống PDF