Polyp killian qua lỗ thông xoang sàng sau vào hốc mũi: Báo cáo ca lâm sàng

Cao Minh Thành1,, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Văn Hùng, Lê Duy Chung, Cao Minh Hưng, Nguyễn Bá Thuần
1 Trường ĐHY Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Polyp Killan hay còn gọi là polyp mũi sau là dạng polyp lành tính được hình thành do tổn thương biểu mô chế nhày trong xoang hàm, ngày càng phát triển to lên và đi vào hốc mũi qua lỗ thông xoang hàm, hướng về lỗ mũi sau, kích thước ngày càng lớn tới mức che kín hoàn toàn lỗ mũi sau1,2,3. Polyp Killian là loại polyp đơn độc, biểu hiện bệnh một bên, ở người lớn polyp Killian chiếm tỷ lệ 3-5% viêm mũi xoang có polyp2,3, nhưng chiếm tới 33% bệnh viêm mũi xoang có polyp ở trẻ em4,5,6,7. Trong báo cáo này chúng tôi mô tả một trường hợp polyp lỗ mũi sau mà đi vào hốc mũi qua khe mũi trên, chưa tìm thấy trường hợp nào tương tự trong y văn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Eladl HM, Shawky M. Endoscopic surgery in pediatric recurrent antrochoanal polyp, rule of wide ostium. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2011; 75:1372-1375
2. Schramm VL, Efferon MZ. Nasal polyps in children. Laryngoscope. 1980;90:1488-1495. [PubMed] [Google Scholar]
3. Warman Meir, et.al. Antrochoanal polyp: Updated clinical approach, histology, characteristics, diagnosis and treatment. Open access book, March 2021.
4. Bakheet M. et.al. Day case endoscopic excision of an antrochoanal polyp in a paediatric patient. Journal of Surgical Case Reports, June 2021 ; 2021(6), [Oxford Academic]
5. Cetinkaya EA. Giant Antrochoanal polyp in Elderly patient: Case report. Acta Otorhinilaryngol Ital. 2008 Jun; 28(3): 147–149.
6. Elsharkawy A. Endoscopic management of paediatric antrochoanal polyp: our experience. Acta Otorhinolaryngol Ita. 2013 Apr;33(2): 107-111
7. Frosini P, Picarella G, Campora E. Antrochoanal polyp: analysis of 200 cases. Acta Otorhinolaryngol Itali. 2009;29:21–26. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
8. Bozzo C, et.al. Endoscopic treatment of antrochoanal polyps. Eur Arch Otorhinolaryngol2007 Feb;264(2):145-50
9. Iziki O, et.al. Bilateral antrochoanal polyp: report of a new case and systematic review of the literature. Journal of Surgical Case Reports, 2019;3, 1–3
10. Chang PH, Lee LA, Huang CC, et al. Functional endoscopic sinus surgery in children using a limited approach. Arch Otolaryngol Head neck Surg. 2014;130:1033-1036, [PubMed] [Google Scholar]
11. Fretas MA, et.al. Antrochoanal polyp: a review of sixteen cases. Otorhinolaryngol, Nov-Dec 2006;72(6):831-5.
12. Kamel R. Endoscopic transnasal surgery in antrochoanal polyp. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1990;116:841–843. [PubMed] [Google Scholar
13. Omar I et.al. Bilateral antrochoanal polyp: report of a new case and systematic review of the literature .Journal of Surgical Case Reports, March 2019;2019;3
14. Balikci HH, Ozkul MH, et al. Antrochoanal polyposis: analysis of 34 cases. Eur Arch Otolaryngology. 2013; 270 (5):1651-1654.
15. Min YG, Chung J, et al. Histologic Structure of Antrochoanal Polyps, Acta Oto-Laryngologica. 1995; 115:4, 543-547.
16. Berg O, Carenfelt C, et al. Origin of the choanal polyp. Arch Otolaryngol
17. Head Neck Surg.1988; 114:1270-1271.
18. Yaman H, Yilmaz S, et al. Evaluation and management of antrochoanal polyps. Clin Exp Otorhinolaryngol 2010; 3: 110-114.